I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายในกรมธนารักษ์ (กีฬาสี) TRD GAMES 2019 

ข่าวสาร

ธพส. เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายในกรมธนารักษ์ (กีฬาสี) TRD GAMES 2019

21 มกราคม 2562 809

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2562 คณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายในกรมธนารักษ์ (กีฬาสี) TRD GAMES 2019 ซึ่งจัดโดยกรมธนารักษ์ โดยมีนายอำนวย ปรีมนวงศ์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานในการเปิดการแข่งขันกีฬาภายในกรมธนารักษ์ (กีฬาสี) TRD GAMES 2019 ณ สำนักกษาปณ์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี