I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. ประกาศเจตจำนงสุจริตในการดำเนินงาน 

ข่าวสาร

ธพส. ประกาศเจตจำนงสุจริตในการดำเนินงาน

18 มกราคม 2562 591

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ กรรมการบริษัท รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ ได้นำผู้บริหารและพนักงาน ธพส. ร่วมกันประกาศเจตจำนงสุจริตในการดำเนินงาน แสดงความตั้งใจและให้คำมั่นที่จะปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจุดยืนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ธพส.