I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. จัดกิจกรรม Kick off Strategy Execution ประจำปี 2562 

ข่าวสาร

ธพส. จัดกิจกรรม Kick off Strategy Execution ประจำปี 2562

18 มกราคม 2562 921

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) จัดกิจกรรม Kick off Strategy Execution ประจำปี 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 โดย นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ กรรมการบริษัทรักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ ได้แถลงผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมา ธพส. มีผลประกอบการกำไรสุทธิกว่า 280 ล้านบาท พร้อมทั้งถ่ายทอดนโยบาย เป้าหมาย ทิศทาง และ แผนการดำเนินงานประจำปี 2562 ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ให้ผู้บริหารและพนักงานรับทราบ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร พร้อมทั้ง จัดพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติงานประจำปี 2562 ระหว่างผู้บริหาร โดยการกระจายตัวชี้วัดระดับองค์กร ลงสู่ระดับสาย/ฝ่ายงาน เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติและถ่ายทอดตัวชี้วัดไปยังผู้ปฏิบัติงานรายบุคคล เพื่อผลักดันให้ ธพส. สามารถบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ตามวิสัยทัศน์ ของ ธพส. ที่ว่า “องค์กรสมัยใหม่ในการพัฒนาทรัพย์สินของรัฐให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม อย่างมืออาชีพตามหลักธรรมาภิบาล”