I-face

การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส

อัลบั้ม

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. เข้าศึกษาดูงานศูนย์นวัตกรรมหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ (iCRAS) และศูนย์ฝึกปฏิบัติการธุรกิจการบิน (Aviation Business Training Center) ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

ข่าวสาร

ธพส. เข้าศึกษาดูงานศูนย์นวัตกรรมหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ (iCRAS) และศูนย์ฝึกปฏิบัติการธุรกิจการบิน (Aviation Business Training Center) ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

06 พฤศจิกายน 2561 170

          ธพส. ได้เข้าศึกษาดูงานศูนย์นวัตกรรมหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ (iCRAS) และศูนย์ฝึกปฏิบัติการธุรกิจการบิน (Aviation Business Training Center)  โดยมีคณะกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้บริหาร ธพส. และพนักงาน เข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ อันจะเป้นประโยชน์และเป็นข้อมูลที่สำคัญประกอบการพิจารณาศึกษาความเป็นไปได้ในการที่ ธพส. จะนำนวัตกรรมเทคโนโลยีด้าน AI เข้ามาบริหารจัดการตามนโยบายภาครัฐ ดิจิทัล 4.0 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561