I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ภาพบรรยากาศพิธีมอบรางวัลการประกวดถ่ายภาพนิ่ง "อาคารอนุรักษ์พลังงานที่ยั่งยืน" 

ข่าวสาร

ภาพบรรยากาศพิธีมอบรางวัลการประกวดถ่ายภาพนิ่ง "อาคารอนุรักษ์พลังงานที่ยั่งยืน"

29 ตุลาคม 2561 339

ภาพบรรยากาศพิธีมอบรางวัลการประกวดถ่ายภาพนิ่ง "อาคารอนุรักษ์พลังงานที่ยั่งยืน"
วันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00-11.30 น.
ณ ห้องประชุม 4-5 อาคารธนพิพัฒน์ ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ