I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. ได้คะแนน ITA 93.21 ขึ้นสู่ลำดับที่ 6 ของ 54 รัฐวิสาหกิจ 

ข่าวสาร

ธพส. ได้คะแนน ITA 93.21 ขึ้นสู่ลำดับที่ 6 ของ 54 รัฐวิสาหกิจ

25 ตุลาคม 2561 298

สำนักงาน ป.ป.ช. ประกาศผลคะแนนการประเมิน ITA ปี 2561 ของบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพ์ จำกัด (ธพส.) ได้คะแนน 93.21 คะแนน ขยับขึ้นสู่ลำดับที่ 6 จากจำนวน 54 รัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้ ในปี 2560 ธพส. คะแนนประเมิน 88.25 ซึ่งอยู่ในลำดับที่ 20 ดังนั้น จำผลคะแนนประเมิน ITA ของปี 2561 แสดงให้เห็นถึงให้เห็นถึงระดับธรรมาภิบาลของ ธพส. ที่สูงขึ้นผ่านกระบวนการทำงานต่างๆ ขององค์กร ดังที่ ธพส. ได้กำหนดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์องค์กร และจากการมีส่วนร่วมของ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ธพส. ที่มุ่งมั่นดำเนินการตาม วิสัยทัศน์การกำกับดูแลกิจการที่ดี ยกระดับธรรมาภิบาลให้ได้มาตรฐาน และขยายผลสู่การปฏิบัติจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยยึดถือเจตจำนงสุจริตเป็นแนวทางในการดำเนินงาน ดังที่ประกาศไว้ว่า จะมุ่งมั่นปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ด้วยความสำนึกในหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีอยู่ และสอดคล้องกับมาตรฐานในการปฏิบัติงาน จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่โดยเต็มกำลังความสามารถด้วยปัญญารู้คิดพิจารณาว่า การกระทำใดเป็นความเสื่อม การกระทำใดที่ต้องทำ และการกระทำใดที่ต้องละเว้นและกำจัด  จะยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าที่และจะร่วมกันต่อต้านการทุจริต  ร่วมกันสร้างวัฒนธรรมคุณธรรมให้เกิดขึ้นในองค์กร  จะบริหารงบประมาณด้วยความโปร่งใสคุ้มค่า และพร้อมแสดงความรับผิดหากการปฏิบัติงานของ ธพส. ส่งผลกระทบและเกิดความเสียหายต่อสังคมโดยรวม