I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ภาพบรรยากาศการตัดสินการประกวดถ่ายภาพนิ่ง 

ข่าวสาร

ภาพบรรยากาศการตัดสินการประกวดถ่ายภาพนิ่ง

10 ตุลาคม 2561 322

ภาพบรรยากาศการตัดสินการประกวดถ่ายภาพนิ่ง "อาคารอนุรักษ์พลังงานที่ยั่งยืน" เมื่อวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม 4-5 สำนักงาน ธพส. อาคารธนพิพัฒน์ ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ