I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ ปีที่ 16 ของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

ข่าวสาร

ธพส. เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ ปีที่ 16 ของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

18 กันยายน 2561 418

          นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ กรรมการธพส. รักษาการตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะ เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ ปีที่ 16 ของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561