I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กรมธนารักษ์ และบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการใช้พื้นที่ภายในสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (บางส่วน) เพื่อเป็นเส้นทางสัญจรสำหรับงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน ซอยพหลโยธิน 11 

ข่าวสาร

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กรมธนารักษ์ และบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการใช้พื้นที่ภายในสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (บางส่วน) เพื่อเป็นเส้นทางสัญจรสำหรับงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน ซอยพหลโยธิน 11

10 กันยายน 2561 562

          สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กรมธนารักษ์ และบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการใช้พื้นที่ภายในสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (บางส่วน) เพื่อเป็นเส้นทางสัญจรสำหรับงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน ซอยพหลโยธิน 11 ในวันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 1