I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • การไฟฟ้านครหลวง และมหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ขอศึกษาดูงาน "การอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนระบบ Solar Roof" 

ข่าวสาร

การไฟฟ้านครหลวง และมหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ขอศึกษาดูงาน "การอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนระบบ Solar Roof"

10 กันยายน 2561 547

          การไฟฟ้านครหลวง และมหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ขอศึกษาดูงาน "การอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนระบบ Solar Roof" ในวันที่ 10 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม 4 อาคารธนพิพัฒน์ ชั้น 1 ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ