I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ขอเชิญร่วมรณรงค์ "ลดการใช้พลาสติก" 

ข่าวสาร

ขอเชิญร่วมรณรงค์ "ลดการใช้พลาสติก"

06 กันยายน 2561 882

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ขอเชิญร่วมรณรงค์ "ลดการใช้พลาสติก"
-ช่วยลดปัญหาโลกร้อน
-ลดปริมาณขยะมูลฝอยไม่ทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจก
-ลดการเผาพลาญเชื้อเพลิงและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
-ลดปริมาณขยะมูลฝอยไม่ทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจก