I-ig I-face

การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส

อัลบั้ม

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. จัดกิจกรรม DAD’s CG Day 2017 

ข่าวสาร

ธพส. จัดกิจกรรม DAD’s CG Day 2017

30 พฤศจิกายน 2560 137

ธพส. ได้จัดกิจกรรม DAD's CG Day 2017 โดยมีกรรมการ ธพส. ผู้บริหาร และพนักงาน ธพส. เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว และในกิจกรรม ได้รับเกียรติจากนายพชร อนันตศิลป์ ในฐานะประธานกรรมการ ธพส. เป็นประธานในพิธี กล่าวเปิดงาน DAD's CG DAY 2017 พร้อมทั้งมอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการ พร้อมประกาศใช้คู่มือ และนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล ในฐานะประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม ได้มอบนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น และมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ "ธรรมาภิบาลในองค์กร" โดยนายกมลธรรม วาสนาบุญมา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และกล่าวปิดงาน โดยนายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้จัดการ ธพส. ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ประชุมทรงกลม เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น.