I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. กับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ จากนายกรัฐมนตรีประจำปี 2561 

ข่าวสาร

ธพส. กับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ จากนายกรัฐมนตรีประจำปี 2561

24 สิงหาคม 2561 483

          วันนี้ ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอก คอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์       พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2561  โดยมีกรรมการบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ประกอบด้วย นายพชร  อนันตศิลป์ ประธานกรรมการ นางรื่นวดี  สุวรรณมงคล  และนายปกรณ์  อาภาพันธุ์ กรรมการ ธพส.  เข้าร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้จัดการ ธพส. รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2561 โดยคว้ารางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่น ด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ จากนายกรัฐมนตรี