I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • สมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ปฏิบัติหน้าที่แทน สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในพิธีบำเพ็ญกุศลงานคล้ายวันจัดตั้ง บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ครบรอบ 14 ปี และทรงประกอบพิธีเจิมป้ายอาคารที่ทำการสำนักงานแห่งใหม่ 

ข่าวสาร

สมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ปฏิบัติหน้าที่แทน สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในพิธีบำเพ็ญกุศลงานคล้ายวันจัดตั้ง บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ครบรอบ 14 ปี และทรงประกอบพิธีเจิมป้ายอาคารที่ทำการสำนักงานแห่งใหม่

20 สิงหาคม 2561 526

          สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงโปรดมีพระบัญชามอบถวายสมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีบำเพ็ญกุศลงานคล้ายวันจัดตั้ง บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ครบรอบ 14 ปี และทรงประกอบพิธีเจิมป้ายอาคารที่ทำการสำนักงานแห่งใหม่ ทรงประพรมน้ำพระพุทธมนต์ และทรงประทานพระโอวาท โดยมีนายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ ในฐานะประธานกรรมการ ธพส. เป็นประธานในพิธีกราบทูลถวายรายงาน ณ อาคารธนพิพัฒน์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561