I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • วันครบรอบ 14 ปี ของบริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด 

ข่าวสาร

วันครบรอบ 14 ปี ของบริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

20 สิงหาคม 2561 427

          นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้จัดการ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ร่วมสักการะองค์ท้าวมหาพรหม เพื่อความสิริมงคล เนื่องในโอกาส ครบรอบ 14 ปี ธพส. ณ บริเวณหน้าศาลท้าวมหาพรหม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 แจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561