I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. ได้จัดกิจกรรม วันสิ่งแวดล้อมโลก 2561 

ข่าวสาร

ธพส. ได้จัดกิจกรรม วันสิ่งแวดล้อมโลก 2561

03 มิถุนายน 2561 365

      ธพส. ได้จัดกิจกรรม วันสิ่งแวดล้อมโลก 2561 ซึ่งเป็นกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมในมิติของสังคมที่อยู่ร่วมกันและสังคมรอบๆ ข้าง โดยมุ่งเน้นให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชนแจ้งวัฒนะ ซอย 5 กับ ธพส. เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมีนายกรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นตัวแทนกรรมการผู้จัดการในการเปิดงาน และในกิจกรรมดังกล่าว ได้มีการมอบถังขยะจำนวน 10 ใบให้แก่เคหะชุมชนหลักสี่ ร่วมกันปลูกต้นไม้ มีกิจกรรมวาดภาพระบายสีบนถุงผ้า ตัดผมฟรีในงาน และตรวจร่ายกายให้แก่ชุมชน  ในวันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2561