I-face

การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส

อัลบั้ม

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. ได้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 

ข่าวสาร

ธพส. ได้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

30 เมษายน 2561 269

           ธพส. ได้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 โดยมีนายพชร อนันต์ศิลป์ เป็นประธานในที่ประชุม และมีวาระต่าง ๆ เช่น รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2560 การพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2560 การพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 และตั้งสำรองตามกฎหมาย การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงาน อาคาร ธพส.