I-face

การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส

อัลบั้ม

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. ได้จัดโครงการสานสัมพันธ์จัดการความเสี่ยง ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ 

ข่าวสาร

ธพส. ได้จัดโครงการสานสัมพันธ์จัดการความเสี่ยง ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์

28 กุมภาพันธ์ 2561 337

          ธพส. ได้จัดโครงการสานสัมพันธ์จัดการความเสี่ยง ธพส. โดยมีนายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้จัดการ ธพส. เป็นประธานในพิธี และในโครงการดังกล่าว มีการบรรยายเรื่อง Risk Map โดยนางอชิญากรณ์ ทัศพรสรศิลป์ ผู้จัดการส่วนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน การวิเคราะห์หาปัจจัยเสี่ยง โดยนายสาคร ชนะไพฑูรย์ อดีตรองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และเสวนาเรื่องทำอย่างไรให้ผ่านเกณฑ์การประเมินผลด้านบริหารความเสี่ยง โดยนางพรรณี นิติศรวุฒิ ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยง ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561