I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • ติดต่อเรา 
  • ร้องเรียนการปฎิบัติงาน / ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ 

ร้องเรียนการปฎิบัติงาน / ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
เลขที่ ๑๒๐ อาคารธนพิพัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐
โทรศัพท์ : 02-142-2233 , 02-142-2203
โทรสาร : 0-2143-8889
อีเมล : info@dad.co.th
ขอเส้นทาง