I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • ประกาศ 
  • สมัครงาน 
  • ผลการคัดเลือก เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ส่วนบริหารการประชุม จำนวน 1 อัตรา 

สมัครงาน

ผลการคัดเลือก เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ส่วนบริหารการประชุม จำนวน 1 อัตรา

168 23 มิถุนายน 2565

ผลการคัดเลือก เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ส่วนบริหารการประชุม (สัญญาจ้าง 2 ปี) จำนวน 1 อัตรา

กรอกข้อมูลสมัครงาน