I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • ประกาศ 
  • สมัครงาน 
  • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ชำนาญการ ส่วนระบบเครือข่ายสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา 

สมัครงาน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ชำนาญการ ส่วนระบบเครือข่ายสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา

283 10 มิถุนายน 2564

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ชำนาญการ ส่วนระบบเครือข่ายสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา

กรอกข้อมูลสมัครงาน

ไฟล์แนบ

เจ้าหน้าที่ชำนาญการ ส่วนระบบเครือข่ายสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา