I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • ประกาศ 
  • สมัครงาน 
  • ชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ส่วนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (สัญญาจ้าง 2 ปี) จำนวน 1 อัตรา 

สมัครงาน

ชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ส่วนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (สัญญาจ้าง 2 ปี) จำนวน 1 อัตรา

299 02 เมษายน 2564

ชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ส่วนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (สัญญาจ้าง 2 ปี) จำนวน 1 อัตรา

กรอกข้อมูลสมัครงาน

ไฟล์แนบ

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ส่วนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (สัญญาจ้าง 2 ปี) จำนวน 1 อัตรา