I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ประกาศ 
  • สมัครงาน 
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 038/2562 

สมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 038/2562

117 23 สิงหาคม 2562

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

นายธนพัฒน์ ชยุติรัตน์ ผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งผู้จัดการอาวุโส ส่วนช่วยอำนวยการและเลขานุการ

 

กรอกข้อมูลสมัครงาน

ไฟล์แนบ

ผู้จัดการอาวุโส ส่วนช่วยอำนวยการและเลขานุการ