I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ประกาศ 
  • สมัครงาน 
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 044/2561 

สมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 044/2561

559 28 ธันวาคม 2561

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกในตำแหน่งต่างๆ ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. ตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดสายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ ได้แก่ นายกรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์

2. ตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดสายนโยบายและกลยุทธ์ ได้แก่ นางสาวกุสุมา ทรงผาสุก

 

กรอกข้อมูลสมัครงาน

ไฟล์แนบ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดสายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ, ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดสายนโยบายและกลยุทธ์