I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ประกาศ 
  • สมัครงาน 
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 031/2561 

สมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 031/2561

577 24 ตุลาคม 2561

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกในตำแหน่งต่างๆ ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระดับ 2 กองอำนวยการ(ด้านกำกับดูแล รปภ.) ได้แก่ นายรุ่งสว่าง ด้วงคำจันทร์

2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระดับ 2 กองอำนวยการ(ด้านการเขียนแบบสถาปัตย์) ได้แก่ นายจิราพัชร์ จิตตะเสนีย์

3. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระดับ 2 ส่วนบริหารการประชุม ได้แก่ นายวุฒิชัย อิ่มประกฤติ

กรอกข้อมูลสมัครงาน

ไฟล์แนบ

เจ้าหน้าที่ระดับ 2 กองอำนวยการ (ด้านกากับดูแล รปภ.), เจ้าหน้าที่ระดับ 2 กองอำนวยการ (ด้านการเขียนแบบสถาปัตย์), เจ้าหน้าที่ระดับ 2 ส่วนบริหารการประชุม