I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ประกาศ 
  • สมัครงาน 
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 022/2561 

สมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 022/2561

513 10 กรกฎาคม 2561

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกในตำแหน่งต่างๆ ดังรายชื่อต่อไปนี้

กรอกข้อมูลสมัครงาน

ไฟล์แนบ

เจ้าหน้าที่ส่วนบริหารการประชุม, เจ้าหน้าที่ส่วนแผนยุทธศาสตร์และประเมินผล