I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • ประกาศ 
  • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาและขอบเขตงานฯจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
21 กุมภาพันธ์ 2563
เอกสารประกวดราคา
ขอบเขตงาน
วิจารณ์ร่างเอกสารประกวดราคาและขอบเขตงานฯ งานจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
14 กุมภาพันธ์ 2563
ขอบเขตงานฯ
วิจารณ์ร่างเอกสารประกวดราคาและขอบเขตงานฯ จัดจ้างติดตั้งระบบส่งน้ำเย็นเข้าสู่อาคารธนพิพัฒน์
14 กุมภาพันธ์ 2563
ขอบเขตงานฯ
ประกวดราคาและขอบเขตงานฯ งานปรับปรุงห้องประชุมชั้น5 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการฯ โครงการส่งเสริมสุขภาพ(Dance studio)
16 มกราคม 2563
เอกสารประกวดราคา
ขอบเขตงาน
วิจารณ์ร่างเอกสารประกวดราคาและขอบเขตงานฯ งานปรับปรุงห้องประชุมชั้น5 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการฯ โครงการส่งเสริมสุขภาพ(Dance studio)
10 มกราคม 2563
ขอบเขตงานฯ
ประกาศประกวดราคาจ้างควบคุม ดูแลบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 ธันวาคม 2562
เอกสารประกวดราคา
ขอบเขตงาน
แบบใบเสนอราคา
แบบสัญญาจ้าง
รายละเอียดการคำนวณราคากลาง
ประกาศจัดหาผู้ประกอบการจัดจำหน่ายน้ำแข็งภายในศูนย์อาหาร อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ และอาคารรัฐประศาสนภักดี ประจำปี 2563-2564
02 ธันวาคม 2562
เอกสารประกาศจัดหา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเสาเข็มด้านทิศใต้ โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซนซี (e-bidding)
16 ตุลาคม 2562
เอกสารประกวดราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเสาเข็มด้านทิศเหนือ โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซนซี (e-bidding)
16 ตุลาคม 2562
เอกสารประกวดราคา