I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • ประกาศ 
  • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วิจารณ์ร่างเอกสารประกวดราคาและขอบเขตงานฯ จัดจ้างทำศาลาพักผ่อน ศูนย์ราชการฯ
25 พฤษภาคม 2563
ขอบเขตงานฯ
วิจารณ์ร่างเอกสารประกวดราคาและขอบเขตงานฯ จัดจ้างปรับปรุงสนามเด็กเล่นและเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง เคหะชุมชนหลักสี่
21 พฤษภาคม 2563
ขอบเขตของงานฯ
ประกาศงานพัฒนาระบบจองพื้นที่เช่าออนไลน์
31 มีนาคม 2563
เอกสารประกวดราคา
ขอบเขตงาน
วิจารณ์ร่างเอกสารประกวดราคาและขอบเขตงานฯ พัฒนาระบบจองพื้นที่เช่าออนไลน์
24 มีนาคม 2563
ขอบเขตงานฯ
วิจารณ์ร่างเอกสารประกวดราคาและขอบเขตงานฯ งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ภายในพื้นที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา
20 มีนาคม 2563
ขอบเขตงานฯ
งานจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการฯ โซนซี จ้างก่อสร้างชั้นใต้ดิน(Basement)
17 มีนาคม 2563
เอกสารประกวดราคา
วิจารณ์ร่างเอกสารประกวดราคาและขอบเขตงานฯ งานจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการฯ โซนซี จ้างก่อสร้างชั้นใต้ดิน(Basement) ครั้งที่2
11 มีนาคม 2563
ขอบเขตงานฯ
วิจารณ์ร่างเอกสารประกวดราคาและขอบเขตงานฯ งานจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการฯ โซนซี จ้างก่อสร้างชั้นใต้ดิน(Basement)
04 มีนาคม 2563
ขอบเขตงานฯ
ประกวดราคาและขอบเขตงานฯ จัดจ้างติดตั้งระบบส่งน้ำเย็นเข้าสู่อาคารธนพิพัฒน์
21 กุมภาพันธ์ 2563
เอกสารประกวดราคา
ขอบเขตงาน