I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • ประกาศ 
  • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ งานจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
06 สิงหาคม 2563
เอกสารประกวดราคา
ขอบเขตงาน
ประกาศ งานจ้างปรับปรุงฉนวนท่อจ่ายอากาศบริสุทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
06 สิงหาคม 2563
เอกสารประกวดราคา
ขอบเขตงาน
วิจารณ์ร่างเอกสารประกวดราคาและขอบเขตงานฯ จ้างปรับปรุงฉนวนท่อจ่ายอากาศบริสุทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
15 กรกฎาคม 2563
เอกสารประกวดราคา
ขอบเขตงาน
ประกาศ งานจ้างจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2564
18 มิถุนายน 2563
เอกสารประกวดราคา
ขอบเขตงาน
วิจารณ์ร่างเอกสารประกวดราคาและขอบเขตงานฯ จ้างจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี ๒๕๖๔
12 มิถุนายน 2563
ขอบเขตของงานฯ
ประกาศ งานจ้างบริการดูแล บำรุงรักษาสวนและภูมิทัศน์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
09 มิถุนายน 2563
เอกสารประกวดราคา
ขอบเขตงาน
วิจารณ์ร่างเอกสารประกวดราคาและขอบเขตงานฯ งานจ้างบริการดูแล บำรุงรักษาสวนและภูมิทัศน์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
02 มิถุนายน 2563
ขอบเขตของงานฯ
ประกาศงาน จัดจ้างปรับปรุงสนามเด็กเล่นและเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง เคหะชุมชนหลักสี่
01 มิถุนายน 2563
เอกสารประกวดราคา
ขอบเขตงาน
ประกาศงาน จัดจ้างทำศาลาพักผ่อน ศูนย์ราชการฯ
01 มิถุนายน 2563
เอกสารประกวดราคา
ขอบเขตงาน