I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • ประกาศ 
  • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วิจารณ์ร่างเอกสารประกวดราคาและขอบเขตงานฯ งานจ้างก่อสร้างจ้างตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์ อาคารสำนักงาน ซอยพหลโยธิน 11 กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 ตุลาคม 2563
ขอบเขตของงานฯ
เอกสารแนบ2
ประกาศ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 ตุลาคม 2563
เอกสารประกวดราคา
ขอบเขตงาน
เอกสารแนบ1
เอกสารแนบ2
ประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานด้านวิศวกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 กันยายน 2563
เอกสารประกวดราคา
ขอบเขตงาน
วิจารณ์ร่างเอกสารประกวดราคาและขอบเขตงานฯ โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานด้านวิศวกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 กันยายน 2563
ขอบเขตของงานฯ
ประกาศ การจ้างทำระบบแนะนำช่องจอดรถยนต์ (Taff Carpark Management) และ ระบบไม้กั้น ภายในอาคารจอดรถยนต์ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
03 กันยายน 2563
เอกสารประกวดราคา
ขอบเขตงาน
ประกาศ งานจ้างบริการดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางอาคารศาลปกครอง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
03 กันยายน 2563
เอกสารประกวดราคา
ขอบเขตงาน
วิจารณ์ร่างเอกสารประกวดราคาและขอบเขตงานฯ งานจ้างบริการดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางอาคารศาลปกครอง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
28 สิงหาคม 2563
ขอบเขตของงานฯ
วิจารณ์ร่างเอกสารประกวดราคาและขอบเขตงานฯ งานจ้างทำระบบแนะนำช่องจอดรถยนต์ (Taff Carpark Management) และ ระบบไม้กั้น ภายในอาคารจอดรถยนต์ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 สิงหาคม 2563
ขอบเขตของงานฯ
แบบแนบขอบเขตของงานฯ
ประกาศ จัดซื้อพันธ์ุไม้ยืนต้น โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
21 สิงหาคม 2563
เอกสารประกวดราคา
ขอบเขตงาน