I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • ประกาศ 
  • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วิจารณ์ร่างเอกสารประกวดราคาและขอบเขตงานฯ ประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลางเพื่อใช้ในกิจการประจำบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 มีนาคม 2564
ร่างเอกสารประกวดราคา
ขอบเขตงาน
วิจารณ์ร่างเอกสารประกวดราคาและขอบเขตงานฯ งานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 64037240957
12 มีนาคม 2564
เอกสารประกวดราคา
ขอบเขตงาน
วิจารณ์ร่างเอกสารประกวดราคาและขอบเขตงานฯ งจ้างเตรียมพื้นที่สำหรับก่อสร้างอาคารจอดรถและซ่อมบำรุง (Depot) พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารทรงกลม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 มีนาคม 2564
เอกสารประกวดราคา
ขอบเขตงาน
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการใหม่ 63117344921
02 ธันวาคม 2563
เอกสารประกวดราคา
ขอบเขตงาน
วิจารณ์ร่างเอกสารประกวดราคาและขอบเขตงานฯ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการใหม่ 63117344921
26 พฤศจิกายน 2563
ร่างประกาศ
ร่างเอกสารประกวดราคา
ขอบเขตของงานฯ ฉบับแก้ไข
ประาศ งานจัดซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พนักงานใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 พฤศจิกายน 2563
เอกสารประกวดราคา
ขอบเขตงาน
ประกาศ จ้างตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์ อาคารสำนักงาน ซอยพหลโยธิน 11 กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 ตุลาคม 2563
เอกสารประกวดราคา
ขอบเขตของงานฯ
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ขอบเขตของงาน ( TOR ) จ้างตกเเต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์ฯ (กรรมการลงนาม ขออนุมัติ)
ดาวน์โหลดเอกสารแบบรูปรายละเอียดฉบับสมบูรณ์ งานจ้างก่อสร้างอาคารด้านทิศเหนือ โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซนซี
01 มกราคม 2513
วิจารณ์ร่างเอกสารประกวดราคาและขอบเขตงานฯ งานจัดซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พนักงานใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 ตุลาคม 2563
ขอบเขตของงานฯ