I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • ประกาศ 
  • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) อาคารรัฐประศาสนภักดี อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ อาคารจอดรถ ลานจอดรถรอบอาคารรัฐประศาสนภักดี และถนนภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โดยวิธีประกาศเชิญชวน
05 สิงหาคม 2564
ประกาศ จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) อาคารรัฐประศาสนภักดี อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ อาคารจอดรถ ลานจอดรถรอบอาคารรัฐประศาสนภักดี และถนนภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โดยวิธีประกาศเชิญชวน
เอกสารประกาศเชิญชวน
ขอบเขตของงานฯ
ภาคผนวก ก
เอกสารประมาณราคากลาง
วิจารณ์ร่างเอกสารประกวดราคาและขอบเขตงานฯ งานจ้างจัดทำระบบรดน้ำต้นไม้ ชุมชนเคหะหลักสี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01 มิถุนายน 2564
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ขอบเขตงาน
ประกาศ งานจ้างก่อสร้างอาคารจอดรถและซ่อมบำรุง (Depot) โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 เมษายน 2564
รายงานผลพิจารณาการปรับปรุงร่าง
เอกสารประกวดราคา
แบบข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
วิจารย์ร่างเอกสารประกวดราคาและขอบเขตของงานจ้างก่อสร้างโครงการที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ-ธนารักษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08 เมษายน 2564
ร่างเอกสารประกวดราคา งานจ้างก่อสร้างโครงการที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ-ธนารักษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกาศเชิญชวน งานจ้างก่อสร้างโครงการที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ-ธนารักษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วิจารณ์ร่างเอกสารประกวดราคาและขอบเขตงานฯ งานจ้างก่อสร้างอาคารจอดรถและซ่อมบำรุง (Depot) โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09 เมษายน 2564
ร่างเอกสารประกวดราคา งานจ้างก่อสร้างอาคารจอดรถและซ่อมบำรุง (Depot) โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกาศ งานจ้างก่อสร้างอาคารจอดรถและซ่อมบำรุง (Depot) โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ จ้างเตรียมพื้นที่สำหรับก่อสร้างอาคารจอดรถและซ่อมบำรุง (Depot) พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารทรงกลม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01 เมษายน 2564
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายงานผลการพิจารณาปรับปรุงร่าง
ขอบเขตของงาน
เอกสารประกอบ งานประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07 เมษายน 2564
Appendix A-LOAD SCHEDULE
ประกาศ ประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลางเพื่อใช้ในกิจการประจำบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 มีนาคม 2564
เอกสารประกวดราคา
ขอบเขตงาน
ประกาศจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 มีนาคม 2564
ผลพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศ
ขอบเขตของงาน