I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • ประกาศ 
  • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ งานจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์องค์กร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 พฤษภาคม 2565
ประกาศ
เอกสารประกวดราคา
ขอบเขตของงานฯ
ราคากลาง
เอกสารแบบป้ายฯ
ประกาศ งานจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์องค์กร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 เมษายน 2565
ประกาศ
เอกสารประกวดราคา
ขอบเขตงานฯ
ราคากลาง
เอกสารแบบป้ายฯ
ประกาศ งานจ้างปรับรูปลักษณ์และเพิ่มยอดผู้ติดตามเฟซบุ๊กให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายรวมถึงการเผยแพร่ข่าวสารโครงการพัฒนาโครงการลงทุนใหม่ในเพจศูนย์ราชการฯ
07 เมษายน 2565
ประกาศ
เอกสารประกวดราคา
ขอบเขตของงาน
ประกาศ งานจ้างเผยแพร่อัตลักษณ์องค์กรสู่กลุ่มเป้าหมาย และกิจกรรมประกวดภาพถ่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 มีนาคม 2565
ประกาศ
เอกสารประกวดราคา
ขอบเขตของงานฯ
ประกาศเชิญชวน งานจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
28 มีนาคม 2565
ประกาศเชิญชวน
วิจารณ์ขอบเขตของงาน งานจ้างเผยแพร่อัตลักษณ์องค์กรสู่กลุ่มเป้าหมาย และกิจกรรมประกวดภาพถ่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 มีนาคม 2565
เอกสารประกวดราคา
ขอบเขตงาน
ร่างประกาศ
ประกาศ งานจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ระยะที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)
09 มีนาคม 2565
ประกาศประกวดราคา
เอกสารประกวดราคา
ขอบเขตของงานฯ
ราคากลาง
ประกาศงานจัดจ้างบริการจัดทำห้องตัวอย่าง โครงการที่พักอาศัยผู้สูงอายุรามาฯ - ธนารักษ์ จังหวัดสมุทรปราการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09 กุมภาพันธ์ 2565
เอกสารประกวดราคา
ภาพผังตำแหน่ง
ประกาศประกวดราคา
ประกาศบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ
15 ธันวาคม 2564
ประกาศบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด เรื่องขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ