I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • ประกาศ 
  • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องสำรองไฟขนาดใหญ่ (Uninterruptible Power Supply : UPS) อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการฯ
09 เมษายน 2561
ขอบเขตงาน
ซื้อลวดสลิงระบบลิฟต์ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ อาคารรับประศาสนภักดี และอาคารจอดรถของอาคารรัฐประศาสนภักดี จำนวน 16 เครื่อง ศูนย์ราชการฯ
09 เมษายน 2561
ขอบเขตงาน
จัดซื้อครุภัณฑ์ เก้าอี้ สำนักงาน ธพส.
29 มีนาคม 2561
เอกสารประกวดราคา
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก งานจัดจ้างทำความสะอาดระบบปรับอากาศภายในหน่วยงานอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ และอาคารศาลปกครอง
19 มีนาคม 2561
จ้างเปลี่ยนอุปกรณ์ต่าง ๆ พร้อมลงโปรแกรม ของระบบเสียงประกาศตามสาย อาคารรัฐประศาสนภักดี
15 มีนาคม 2561
ขอบเขตงานเปลี่ยนอุปกรณืพร้อมลงโปรแกรมเสียงตามสาย BM
ประกาศสอบราคาจัดจ้างทำความสะอาดระบบปรับอากาศภายในหน่วยงาน อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์และอาคารศาลปกครอง
02 มีนาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก งานปรับปรุงตกแต่งห้องน้ำส่วนกลางT1,T2 จำนวน 5ห้องชุด บริเวณชั้น1และชั้น2 อาคารB ศูนย์ราชการฯ
27 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก งานจัดจ้างปรับปรุงพื้นหินขัดพื้นที่ส่วนกลาง อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น1
27 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศสอบราคาจัดจ้างปรับปรุงพื้นหินขัดพื้นที่ส่วนกลางอาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น1
12 กุมภาพันธ์ 2561