I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • ประกาศ 
  • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก งานปรับปรุงตกแต่งห้องน้ำส่วนกลางT2 จำนวน 5ห้องชุด บริเวณชั้น1และชั้น2 อาคารB ศูนย์ราชการฯ
15 พฤษภาคม 2561
ประกาศสอบราคางานปรับปรุงซ่อมแซมพื้นถนนคอนกรีตแตกร้าวหลุดร่อน ภายนอกอาคารทิศตะวันตกและพื้นที่จอดรถทิศใต้ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์(A)ของถนนภายนอกอาคารบางส่วน ปี2561
15 พฤษภาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกงานจัดจ้างปรับปรุงระบบเครื่องสูบนำ้เย็น (Chilled Water Pump) ศูนย์ราชการฯ
15 พฤษภาคม 2561
ประกาศสอบราคางานจัดซื้อจัดจ้างงานตกแต่งสถาปัตย์และสิ่งแวดล้อมในห้องน้ำ จำนวน 20ห้องชุด อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารB) ศูนย์ราชการฯ
15 พฤษภาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก งานจัดจ้างปรับปรุงคันชะลอความเร็ว ทางม้าลายบนนถนน ป้ายบอกทาง/สัญญาณภายในอาคารจอดรถ ศูนย์ราชการฯ
15 พฤษภาคม 2561
ประกาศสอบราคางานจัดจ้างปรับปรุงเครื่องสูบนำ้เสียและบ่อสูบนำ้เสีย
04 พฤษภาคม 2561
ประกาศสอบราคางานจัดจ้างปรับปรุงระบบเครื่องสูบน้ำเย็น (Chilled Water Pump) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
24 เมษายน 2561
ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้างงานปรับปรุงตกแต่งห้องน้ำส่วนกลาง T2 (Core E3 S3 W2) จำนวน 5 ห้องชุด บริเวณชั้น 1 และชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการ
23 เมษายน 2561
ประกาศสอบราคางานจัดจ้างปรับปรุงคันชะลอความเร็ว ทางม้าลายบนถนน ป้ายบอกทาง/สัญญาณภายในอาคารจอดรถ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
23 เมษายน 2561