I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • ประกาศ 
  • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดจ้างปรับปรุงพื้นที่เพื่อเตรียมการก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซนซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
21 มิถุนายน 2562
เอกสารหมายเลข1
เอกสารหมายเลข2
เอกสารหมายเลข3
เอกสารหมายเลข4
เอกสารหมายเลข5
จ้างผู้รับจ้างจัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2561
03 กันยายน 2561
จัดซื้อรถโดยสารพลังงานไฟฟ้าภายในศูนย์ราชการฯ จำนวน 1 คัน
20 กรกฎาคม 2561
เอกสารประกวดราคา
ประกาศประกวดราคา จ้างพัฒนาเว็บไซต์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ และเว็บไซต์ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด(ธพส.) สำหรับผู้บกพร่องทางสายตา
31 พฤษภาคม 2561
เอกสารประกวดราคา
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก จัดจ้างปรับปรุงพื้น Epoxy ภายในศูนย์ราชการฯ
01 มิถุนายน 2561
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก งานปรับปรุงซ่อมแซมพื้นถนนคอนกรีตแตกร้าวหลุดร่อน ภายนอกอาคารทิศตะวันตก และพื้นที่จอดรถทิศใต้ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์(A)ของถนนภายนอกอาคารบางส่วน ปี2561
31 พฤษภาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก งานจัดซื้อจัดจ้างงานตกแต่งสถาปัตย์และสิ่งแวดล้อมในห้องน้ำ จำนวน 20 ห้องชุด อาคารรัฐประศาสนภักดี(อาคารB)ศูนย์ราชการฯ
31 พฤษภาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกงานจัดจ้างปรับปรุงระบบเครื่องสูบน้ำเสียและบ่อสูบน้ำเสีย
23 พฤษภาคม 2561
ประกาศสอบราคางานจัดจ้างปรับปรุงพื้นEpoxy ภายในศูนย์ราชการฯ
16 พฤษภาคม 2561