I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • ประกาศ 
  • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างงานดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางอาคารศาลปกครอง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ด้วนวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 14 ก.ย.62-30 ก.ย.62
13 กันยายน 2562
ขอบเขตงาน
แบบใบเสนอราคา
แบบสัญญาจ้าง
รายละเอียดการคำนวณราคากลาง
แบบหนังสือค้ำประกัน
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างงานดูแลรักษาความสะาอาดอาคารและสถานที่ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ด้วนวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 13 ก.ย.62-10 ต.ค.62
12 กันยายน 2562
รายละเอียดการคำนวณราคากลาง
แบบใบเสนอราคา
แบบสัญญาจ้าง
แบบหนังสือค้ำประกัน
ประชาพิจารณ์ ประกาสและเอกสารประกวดราคาจ้างงานดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางอาคารศาลปกครอง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 10-12 ก.ย.62
09 กันยายน 2562
แบบใบเสนอราคา
แบบสัญญาจ้าง
แบบบัญชีเอกสารในระบบจัดซื้อจัดจ้าง
รายละเอียดการคำนวณราคากลาง
ประชาพิจารณ์ ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างงานดูแลรักษาความสะอาดอาคารและสถานที่ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9-11 ก.ย.62
09 กันยายน 2562
ราคากลาง
แบบใบเสนอราคา
แบบสัญญาจ้าง
รายละเอียดการคำนวณราคากลาง
ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างและเสาเข็มด้านทิศเหนือ โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการฯ โซนซี
01 สิงหาคม 2562
เอกสารประกวดราคา
ขอบเขตงานฯ
ประกาศประกวดราคา จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด ศูนย์ราชการฯ
22 สิงหาคม 2562
เอกสารประกวดราคา
ขอบเขตงานฯ
ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างและเสาเข็มด้านทิศใต้ โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการฯ โซนซี
01 สิงหาคม 2562
เอกสารประกวดราคา
ขอบเขตงานฯ
ประชาพิจารณ์ ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างงานดูแลรักษาความสะอาดอาคารและสถานที่ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 สิงหาคม 2562
เอกสารประกวดราคา
ขอบเขตงาน
แบบใบเสนอราคา
แบบสัญญาจ้าง
รายละเอียดการคำนวณราคากลาง
ประกาศขายทอดตลาดวัสดุจากการรื้อถอนภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
25 กรกฎาคม 2562