I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • อัลบั้ม 
  • กิจกรรมปี 2560 
  • ธพส. ได้เชิญหน่วยงานต่าง ๆ ภายในอาคารศูนย์ราชการฯ เข้าร่วมกิจกรรมขัดสีและทาสีในโครงการปรับปรุงกำแพงแก้ว วัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร จังหวัดนนทบุรี 

ธพส. ได้เชิญหน่วยงานต่าง ๆ ภายในอาคารศูนย์ราชการฯ เข้าร่วมกิจกรรมขัดสีและทาสีในโครงการปรับปรุงกำแพงแก้ว วัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร จังหวัดนนทบุรี