I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • อัลบั้ม 
  • กิจกรรมปี 2560 
  • กระทรวงการคลัง และธพส. นำคณะผู้บริหารกระทรวงการคลัง ถวายดอกไม้จันทน์ และจัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานฝ่ายพิธีการ และบริการประชาชนในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี 

กระทรวงการคลัง และธพส. นำคณะผู้บริหารกระทรวงการคลัง ถวายดอกไม้จันทน์ และจัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานฝ่ายพิธีการ และบริการประชาชนในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี