I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • อัลบั้ม 
  • กิจกรรมปี 2560 
  • บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดโครงการศูนย์ราชการ DIGITAL CANTEEN CASHLESS SOCIETY 4.0 สังคมไร้เงินสด 

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดโครงการศูนย์ราชการ DIGITAL CANTEEN CASHLESS SOCIETY 4.0 สังคมไร้เงินสด