I-face

การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส

อัลบั้ม

  • หน้าแรก
  • เกี่ยวกับธนารักษ์ 
  • การกำกับดูแลกิจการ 
  • กฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อย 

กฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อย

30ต.ค 60

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร ประจำปี 2560

30ต.ค 60

กฎบัตรคณะกรรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2560

28ก.ย 60

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี 2560 (คณะกรรมการ ธพส. ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 มีมติเห็นชอบให้ใช้กฏบัตรฉบับในปี 2559)

28ก.ย 60

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2560 (คณะกรรมการ ธพส. ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 มีมติเห็นชอบให้ใช้กฏบัตรฉบับในปี 2559)

28ก.ย 60

กฎบัตรคณะกรรมการความเสี่ยง ประจำปี 2560 (คณะกรรมการ ธพส. ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 มีมติเห็นชอบให้ใช้กฏบัตรฉบับในปี 2559)

28ก.ย 60

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2560 (คณะกรรมการ ธพส. ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 มีมติเห็นชอบให้ใช้กฏบัตรฉบับในปี 2559)