I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • เกี่ยวกับธนารักษ์ 
  • การกำกับดูแลกิจการ 
  • กฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อย 

กฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อย

27ธ.ค 61

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร ประจำปี 2561

27ธ.ค 61

กฎบัตรคณะกรรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2561

27ธ.ค 61

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี 2561 (คณะกรรมการ ธพส. ครั้งที่ 13/2561 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 มีมติเห็นชอบให้ใช้กฏบัตรฉบับในปี 2559)

27ธ.ค 61

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2561 (คณะกรรมการ ธพส. ครั้งที่ 13/2561 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 มีมติเห็นชอบให้ใช้กฏบัตรฉบับในปี 2559)

27ธ.ค 61

กฎบัตรคณะกรรมการความเสี่ยง ประจำปี 2561 (คณะกรรมการ ธพส. ครั้งที่ 13/2561 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 มีมติเห็นชอบให้ใช้กฏบัตรฉบับในปี 2559)

27ธ.ค 61

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2561 (คณะกรรมการ ธพส. ครั้งที่ 13/2561 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 มีมติเห็นชอบให้ใช้กฏบัตรฉบับในปี 2559)