I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • เกี่ยวกับธนารักษ์ 
  • การกำกับดูแลกิจการ 
  • การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

23ก.พ 60

นโยบายการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปี 2558 - 2559

28พ.ย 58

นโยบายการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปี 2557