I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • เกี่ยวกับธนารักษ์ 
  • การกำกับดูแลกิจการ 
  • แผนการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

แผนการกำกับดูแลกิจการที่ดี

แผนการกำกับดูแลกิจการที่ดี
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
ประจำปี พ.ศ. 2560 – 2564

แผนการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ

แผนการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

กิจกรรมต่างๆ เพื่อแสดงถึงความเข้าใจว่าองค์กรและสังคมจะต้องอยู่ร่วมกันได้โดยมีการเติบโตอย่างยั่งยืน

การให้ความรู้ (e-Learning)